Hrvatske autoceste katalog

Hrvatska, kao zemlja bogate kulture i povijesti, obiluje arheoloπkim nalaziπtima koja svjedoËe o Ëovjekovoj prisutnosti u prostoru i vremenu, a imaju umjetniËku, povijesnu i antropoloπku vrijednost. S obzirom na to da Autocesta Bregana - Zagreb - Lipovac prolazi izuzetno bogatim arheoloπkim podruËjem, u postupku ishoenja lokacijske dozvole za trasu autoceste bilo je potrebno utvrditi posebne uvjete zaπtite nepokretnog kulturnog dobra. Radovi na izgradnji autoceste omoguÊili su iskopavanje velikih povrπina i provoenje arheoloπkih iskapanja koja su dovela do novih spoznaja te spasila od uniπtenja vrijednu arheoloπku baπtinu. Na ovoj autocesti otkriveno je izuzetno mnogo nalaziπta, od kojih Êemo spomenuti dva, za nas najzanimljivija. POSEBNOSTI NA AUTOCESTI A3 ARHEOLOGIJA Prvo je nalaziπte Donja Vrba koje se nalazi na podruËju oko Slavonskog Broda. RijeË je o eneolitskom prapovijesnom naselju, koje pripada badenskoj kulturi oko 3000 godina prije Krista. Otkriven je niz zemunica, spremiπta za hranu te jame s peÊima za taljenje bakrene rude i lijevanje bakrenih predmeta, koje su dokaz prvih poËetaka obrade bakra na ovim prostorima. Zbog toga se ubraja u najznaËajnija nalaziπta ne samo u Hrvatskoj, nego i u πiroj regiji. Drugo, vrlo vrijedno nalaziπte je Popernjak, koje se nalazi u blizini naselja Boπnjaci. Nalaziπte je dalo nedvojbene materijalne dokaze o postojanju naselja s ostacima groblja iz kasnog bronËanog doba, okvirno iz vremena 1300-1200 godina prije Krista. Hrvatske autoceste d.o.o. osiguravaju stalan arheoloπki nadzor nad izvoenjem zemljanih radova na izgradnji autocesta. Osim zaπtite arheoloπkih lokaliteta, Druπtvo u svim segmentima svoje djelatnosti veliku pozornost pridaje zaπtiti okoliπa uopÊe, nastojeÊi pri rjeπavanju problema aktivirati raspoloæive hrvatske znanstvene potencijale. Nalaziπte Popernjak Nalaziπte Donja Vrba Nalaziπte Popernjak Nalaziπte Popernjak Radi sigurnosti korisnika autoceste i otklanjanja ugroæenosti æivotinja, autocesta je ograena æiËanommreænom ogradom, a na svim prometnim Ëvorovima i odmoriπtima postavljena je javna rasvjeta. U blizini naselja, ondje gdje buka s autoceste prelazi dopuπtenu razinu, izgraeni su posebni zaπtitini zidovi protiv buke. Sustavom unutarnje odvodnje kontrolirano je rijeπena odvodnja autoceste, a na dijelovima prometnice koji prolaze uz vodozaπtitna podruËja i vodocrpiliπta izvedene su stroge mjere zaπtite podzemnih voda i izgraeni su posebni sigurnosni sustavi odvodnje. Na autocesti je uspostavljen automatski sustav nadzora i upravljanja prometom. Duæ Ëitave autoceste korisnicima je na raspolaganju telefonski sustav (TPS - telefonski pozivni stupiÊi) putem kojeg se u sluËaju kvara ili nezgode obavjeπtava i poziva pomoÊ operatera COKP-e. Centri za odræavanje i kontrolu prometa razmjeπteni su prema potrebi za sve uvjete odræavanja autoceste. Na optimalnim razmacima izgraena su odmoriπta, koja korisnicima autoceste omoguÊavaju zadovoljavanje njihovih potreba za opskrbom gorivom, odmorom tijekom putovanja, jelom i piÊem. S obzirom na zatvoreni sustav prometa, guπÊe prometne tokove, veÊe brzine i veÊe udaljenosti koje se prevaljuju, odmor tijekom putovanja postaje iznimno bitan s motriπta sigurnosti prometovanja. Na A3 u primjeni je zatvoreni sustav naplate. Cestarina se moæe platiti: gotovinom u nacionalnoj i stranoj valuti, kreditnim karticama i raznim sredstvima pretplate. Modernizacijom sustava za naplatu realizirana je uporaba bezgotovinskih sredstava za plaÊanje cestarine, Ëime se izbjegava operacija povrata novca na koju otpada znaËajan dio vremena svake transakcije. Uvoenjem beskontaktne smart kartice i elektronske naplate cestarine (ENC - kroz koju vozila opremljena transponderom prolaze usporavanjem voænje, bez zaustavljanja) postignuti su svi preduvjeti za izbjegavanje guævi na naplatnim postajama i ostvaren cilj - poveÊan protok vozila kroz naplatne postaje. Sustav za naplatu cestarina potpuno je integriran u jednu cjelinu, a obuhvaÊa financijsku kontrolu, brojanje prometa i video nadzor, pa se u bilo kojem trenutku moæe nadgledati rad i funkcioniranje kompletnog sustava i to na bilo kojem naplatnom mjestu iz glavnog centra, lociranog u sjediπtu poduzeÊa. IMPRESSUM Nakladnik: Hrvatske autoceste d.o.o. // Za nakladnika: Mario Crnjak, Milivoj MikuliÊ, Josip Sapunar // Glavni urednik: Mario Crnjak // Uredniπtvo: Mario Crnjak, Milivoj MikuliÊ, Josip Sapunar, Goran Puæ, Vesna »lekoviÊ, Darija PetroviÊ, Andrea Haleuπ, Vinko PaπaliÊ // Autori: Mario Crnjak, Milivoj MikuliÊ, Josip Sapunar, Goran Puæ, Darija PetroviÊ // Dokumentacija o autocesti A3: Andrea Haleuπ // Fotografije autoceste: Boæidar Prezelj - HAND dizajn studio // GrafiËko oblikovanje i priprema za tisak: HAND dizajn studio // Tisak: KERSCHOFFSET // Naklada: 1000 primjeraka ISBN 953-99875-7-1 A3 je projektirana i graena kao moderna autocesta sa svim tehniËkim elementima, opremom i sadræajima prema europskim normama. Ima elemente za raËunsku brzinu od 120 km/h, dva kolnika po 3,75 m, zaustavni trak πirine 2,5 m te rubne trakove po 0,5 m i 0,2 m, a razdjelni pojas izmeu dva kolnika iznosi 4 m. Hrvatske autoceste d.o.o. zahvaljuju se HRVATSKOJ TURISTI»KOJ ZAJEDNICI, TURISTI»KIM ZAJEDNICAMA GRADOVA, PARKOVIMA PRIRODE te VINARIJI ZDJELAREVIΔ, koji su izvor fotografija tiskanih u svrhu promocije Hrvatske u ovoj broπuri. Autori fotografija su slijedeÊi: Nino Marcutti (Zagreb) , Boris KrstiniÊ (Lonjsko polje), Milan BabiÊ (Slavonski Brod, –akovo), Duπan MirkoviÊ (Poæega), Boris Bajran (Vukovar), Æeljko KrËadinac (Kutina), Dragutin Olvitz (Poæega, Kutjevo), Ninoslav NinkoviÊ (Vinkovci), Damir FabijaniÊ i Studio RaπiÊ (Zagreb). A3 je odraz znanja, vjeπtine i æelje hrvatskih graditelja da zavrπe ovaj cestovni pravac - poveznicu zapadne i jugoistoËne Europe. Izgradnjom ove moderne prometnice dovrπen je cijeli X. prometni koridor na podruËju Republike Hrvatske. Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su joπ jedan veliki projekt, zajedniËko postignuÊe mnogobrojnih ljudi razliËitih struka.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=