Hrvatske autoceste katalog

A3 AUTOCESTA BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC Poveznica zapadne i jugoistiËne Europe PULA Pazin SPLIT ©IBENIK Sinj Imotski Knin Drniπ Benkovac ZADAR Senj Karlobag Duga Resa ZAGREB Glina Petrinja BJELOVAR Vrbovec Koprivnica VARAÆDIN »akovec MetkoviÊ PloËe DUBROVNIK Virovitica Kutina Novska Poæega Nova Gradiπka Slatina Naπice Donji Miholjac Beli Manastir Vinkovci Vukovar Ilok Rupa GoriËan Rovinj PoreË Umag KARLOVAC RIJEKA –akovo OSIJEK Krapina Macelj Kaπtela Branjin Vrh Svilaj U najπiroj zoni Malog Prologa Dugopolje SISAK Jankomir Daruvar Pakrac GraËac GospiÊ Udbina OtoËac Korenica Slunj Ivanja Reka Lipovljani OkuËani Æupanja Bregana Sl. Brod zapad Sl. Brod istok V. Kopanica KARTA PO RAZDOBLJIMA PU©TANJA U PROMET: Autocesta Bregana - Zagreb - Lipovac, duljine 307 km, dio je X. Paneuropskog prometnog koridora (Austrija ∑ Slovenija ∑ Hrvatska ∑ Srbija ∑ Makedonija ∑ GrËka, odnosno Bugarska i Turska), kojom se ostvaruje najkraÊa i najpogodnija veza zapadne i jugoistoËne Europe s Bliskim istokom tj. Azijom. U europskoj mreæi cesta nosi oznaku E-70. Unutar Hrvatske, trasa ove autoceste pruæa se smjerom zapad - istok i pripada posavskom cestovnom pravcu (Bregana ∑ Zagreb ∑ Lipovac), a u mreæi autocesta Republike Hrvatske nosi oznaku A3. Do 1990. godine ova cestovna veza bila je glavni tranzitni pravac izmeu zapadne Europe i Bliskog istoka. Zbog agresije na Hrvatsku ovaj cestovni pravac privremeno je izgubio svoj znaËaj. Kada je suverenitet Hrvatske obranjen, mogli su zapoËeti radovi na obnovi i razvoju i sada se, izgradnjom posljednje dionice ove autoceste, oËekuje da ovaj cestovni pravac ponovno dobije znaËaj koji je imao ranije, a s vremenom joπ i veÊi. Izgradnja Autoceste Bregana - Zagreb - Lipovac zapoËela je 1977. godine i trajala je, s prekidima, sve do 2006. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7 milijardi kn (1.004 mil. EUR), a obuhvaÊala je izgradnju 307 km trase sa svim potrebnim objektima i infrastrukturom. Pored graenja novih dionica, u posljednje dvije godine uloæena su i znatna sredstva u poboljπanje postojeÊeg stanja, Ëime je podignuta razina usluænosti i stupanj sigurnosti autoceste. Naime, kako je A3 prometno najoptereÊenija autocesta u Hrvatskoj, a s obzirom na to da od poËetka same izgradnje nisu sustavno vrπeni radovi izvanrednog odræavanja, doπlo je do progresivnog propadanja kolnika, objekata i opreme. Nakon preuzimanja nadleænosti nad upravljanjem, graenjem i odræavanjemove autoceste, Hrvatske autoceste d.o.o. zapoËele su sa sanacijomkolnika, objekata i odvodnje te promjenom dotrajale opreme i signalizacije. U nadolazeÊem razdoblju Hrvatske autoceste planiraju nastaviti s ulaganjima na autocesti A3, kako bi se korisnicima pruæila πto bolja usluga. Dionica: Jankomir - LuËko, l = 5,85 km u prometu od 1979. godine RSIZ za ceste Hrvatske Dionica: Ivanja Reka - Lipovljani, l = 76,52 km u prometu od 1980. godine RSIZ za ceste Hrvatske Dionica: LuËko - Ivanja Reka, l = 22,15 km u prometu od 1981. godine RSIZ za ceste Hrvatske Dionica: Lipovljani - OkuËani, l = 35,82 km u prometu od 1985. godine RSIZ za ceste Hrvatske Dionica: OkuËani - PrvËa, l = 7,50 km u prometu od 1986. godine RSIZ za ceste Hrvatske Dionica: PrvËa - Brodski Stupnik, l = 40,56 km u prometu od 1988. godine (RSIZ za ceste Hrvatske) Dionica: Brodski Stupnik - Sl. Brod zapad, l = 8,80 km u prometu od 1989. godine RSIZ za ceste Hrvatske Dionica: Sl. Brod zapad - Sl. Brod istok, l = 11,40 km u prometu od 1991. godine Javno poduzeÊe Hrvatske ceste Dionica: Sl. Brod istok - Oprisavci, l = 10,90 km u prometu od 1996. godine Hrvatska uprava za ceste Donica: Oprisavci - Velika Kopanica, l = 16,9 km u prometu od 1999. godine Hrvatska uprava za ceste Dionica: Bregana - Jankomir, l = 13,67 km u prometu od 2000. godine Hrvatska uprava za ceste Dionica: Velika Kopanica - Æupanja, l = 25,95 km u prometu od 2003. godine Hrvatske autoceste d.o.o. Dionica: Æupanja - Lipovac, l = 29,43 km Lipovac - GraniËni prijelaz, l = 0,99 km u prometu od 2006. godine Hrvatske autoceste d.o.o. 1979 2006 307 km Bregana - Jankomir > 13.67 km Jankomir - LuËko > 5.85 km LuËko - Ivanja Reka > 22.15 km Ivanja Reka - Lipovljani > 76.52 km OkuËani - PrvËa > 7.50 km Brod. Stupnik - Sl. Brod zapad > 8.80 km Sl. Brod zapad - Sl. Brod istok > 11.40 km Sl. Brod istok - Oprisavci > 10.90 km Lipovljani - OkuËani > 35.82 km PrvËa - Brod. Stupnik > 40.56 km Oprisavci - V. Kopanica > 16.90 km V. Kopanica - Æupanja > 25.95 km Æupanja - Lipovac > 29.43 km Lipovac - GraniËni prijelaz > 0.99 km Brod. Stupnik Oprisavci PrvËa RAZDOBLJA PU©TANJA U PROMET: V R E M E P L O V Asfaltna baza Valjanje asfaltnog zastora Izgradnja prve autoceste Jankomir LuËko GraniËni prijelaz Lipovac

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=