Adut katalog

Letnik XXVIII, {tevilka 294, 13. maj 2022, mese~nik, brezpla~nik ADUT za dom in vrt www.adut.si Str. 15 www.dimniki-dimont.si - 041 211 353 Str. 28 www.lesmak.si - 051 671 940 Celov{ka 264 Ljubljana G: 031 388 944 F: 059 05 09 60 E: [email protected] d.o.o. VISOKOTLA^NO ^I[^ENJE ODTO^NIH CEVI TV PREGLEDI ODTO^NIH CEVI REZKANJE TUJKOV V CEVNIH SISTEMIH SANACIJE NA KLASI^EN NA^IN Z IZKOPOM www.eurocev.si www.akrol .si KOSEC [email protected] S.P. Tel. pisarna: 01/429 12 66, tel. doma: 01/429 12 58 E-mail: [email protected] GSM: 041/628-260 www.asfaltbeton.si ASFALTIRANJE TLAKOVANJE Lokalnih cest in poti dvori{~ in parkiri{~ ASFALTBETON d.o.o. Ul i ca Lovre Klemen~ i ~a 8, Ljubl jana Ponova vas 100, Grosuplje, tel./fax: 01/786 02 26, gsm: 041 768 372, e-mail: [email protected] www.kip-dimniki.com 040 120 120 Str. 15

ADUT maj 2022 2 IZPOSTAVLJENA PODJETJA

ADUT maj 2022 3 Kazalo po TEMAH in dejavnostih str. ◆ PROMOBILE - Ekolo{ka gradnja in sanacija ... 6 ◆ SW UMWELTECHNIK - Podporni zid ................. 8 ◆ ASFALT-BETON-ROMEX - Novogradnje in sanacije tlakovcev....................................... 10 ◆ Konec kurilne sezone, ~as za za obnovitev dimnikov............................... 13 ◆ KIP - Slovenski dimnik................................ 15 ◆ LUNOS - Prezra~evanje................................ 17 ◆ MAGOd.o.o. - CLIVET split toplotne ~rpalke.. 22 ◆ LESMAK - lesnoobdelovalni stroji ............... 28 ◆ DOBRA VILA - jo `e imate............................ 32 Glavni urednik: Bojan Pavli~ | [email protected] Tr`enje oglasnega prostora: Bojan Pavli~ | [email protected]adut.si Tisk: Salomon d.o.o. Distribucija: Po{ta Slovenije Zalo`nik in izdajatelj: Adut marketing d.o.o. Litijska cesta 259, 1261 Lj.-Dobrunje 041 673 136 | [email protected] www.adut.si ADUT za dom in vrt Oglejte si portal www.adut.si RAZNO / ZAVAROVANJE, FILTER ZA PIPO www.kip-dimniki.com 040 120 120 Za{~ita za Va{e premo`enje Samostojni zavarovalni zastopnik: Drago Mencin 041/642 299, [email protected]

ADUT maj 2022 4 IZPOSTAVLJENA PODJETJA

ADUT maj 2022 5 STAVBNO POHI[TVO / PROTIVLOMNA VRATA, KLJU^AVNICE, STEKLARSTVO

ADUT maj 2022 6

ADUT maj 2022 7 GRADNJA IN PRENOVA / GEODETI, IZKOPI, ASFALTIRANJE

ADUT maj 2022 8 V na{i de`eli polni hribov in dolin se pri urejanju okolice ve~krat poka`e potreba po podpornem zidu, ki mora fizi~no podpirati zemljino hkrati pa bi `eleli, da lepo izgleda. Tukaj je re{itev in z veseljem vam predstavimo novost, ki jo je razvilo podjetje SW Umwelttechnik iz Celovca. Trg je sicer preplavljen z razli~nimi {karpniki, vendar le ti nimajo zadostnih nosilnih lastnosti, za podpiranje vsipajo~ih se zemljin. Zato je podjetje SWUmwelttechnik razvilo {karpnike, ki lahko nadomestijo betonske podporne zidove. ReCon, kot smo poimenovali na{ monta`ni podporni zid nudi dvoje v enem, fizi~no podporo zemljini in estetiko klesanega granita. Kar bistveno pospe{i in poceni gradnjo. [karpniki so velikega formata 122 cm x 41 cm na ~elni strani, z razli~nimi globinami 60 cm, 100 cm, 115 cm in 150 cm. Saj v primeru, da je zid vi{ji od 2 m, morajo biti spodnji zidaki zaradi stati~ne opore ve~ji. Pri zahtevnej{ih izvedbah lahko v vsaki vrsti zidakov, zemljino dodatno utrdimo z geo mre`ami, katere pritrdimo na zidake. Zidake sestavljamo z primernim strojem, bagrom, gradbi{~nim dvigalom ali hidravlji~no roko na kamionu. Najprej naredimo izkop, cca 50 cm pod prvo vrsto zidakov, nasujemo grobi lomljenec premera do 5 cm. Na to pa {e fini lomljenec, za la`je izravnavanje prve vrste. Prva vrsta mora biti polo`ena popolnoma ravno, da se izognemo razhajanjem v vi{jih vrstah. Za prvo vrsto polo`imo drena`no cev, nad njo nasujemo gramoz, za bolj{e odvajanje vode, zemljino lo~imo z filcem. Ve~ informacij dobite na na{i FB strani www.facebook.com/sw.recon G: 041/542 727 E: [email protected] www.facebook.com/sw.recon www.podpornizid.si ReCon monta`ni podporni zid GRADNJA IN PRENOVA / PODPORNI ZID, BETON

ADUT maj 2022 9 GRADNJA IN PRENOVA / SLIKOPLESKARSTVO, TLAKI, STREHE

ADUT maj 2022 10 Ta te`ava seveda nastopi s ~asoma, saj med spodnjo drena`o za~ne pronicati in rasti vse mogo~i pleveli, ki vam kazijo prvotno podobo. Zato se mnogi danes odlo~ate kar za asfaltno podlago ali pa z pravilno pripravo terena - kamnite plasti - polagajo se ve~je plo{~e ali pa se fuge med tlakovci zabetonirajo oz. zapolnijo z kvalitetnim polnilom kot je ROMEX nanos. ROMEX spada med vodi lne svetovne proizvajalce diatacijskih veziv iz umetnih smol za tlakovanje povr{ine. Ve~ kot 25 let lastnih raziskav in razvoja proizvodnje v lastni tovarni in celovit sistem vodenja kakovosti v skladu z standardi, zagotavlja visoko kakovost Romex proizvodov. Za razli~ne zahteve diletacij nudijo ustrezen nabor razli~nih diatacijskih veziv. Posamezni proizvodi pa so primerni za tlakovce iz naravnega kamna, betona ali opek. Podro~je uporabe pa so javne in zasebne povr{ine (dvori{~a, terase, vrtne poti) in mo~no prometne obremenjene povr{ine kot so avtobusna postajali{~a, ter dekorativne, za vodo prepustne in funkcionalne povr{ine. Njihova veziva za tlakovane povr{ine prispevajo tudi k varstvu okolja, saj utrjujejo povr{ine, poti in trge, ne da bi jih pri tem zatesnila. Na vsak na~in imamo re{itev za vas, ~e imate te`ave s plevelom med tlakovci. Znebite se plevela med fugami Imate tudi vi tlakovano dvori{~e pred hi{o in s tem stalno te`avo, da vam raste plevel, se nabira mah med tlakovci? Sedaj pa le pogumno in kontaktirajte priporo~eno podjetje, ki vam bodo va{e tlakovana dvori{~e zopet prenovilo. Kaj zajema sanacija dvori{~? Zajema odstranjevanje plevela, pranje tlakovane povr{ine z visokotla~no napravo, izravnavo posedenih tlakovcev - plo{~, zamenjavo po{kodovanih tlakovcev ali plo{~ in kon~no sanacijo. Va{e neurejeno dvori{~e bo spremenjeno in zopet trdno, ~isto in sijo~e. Vzdr`evanje pa enostavno brez izpiranja fug in odstranjevanja plevela. Uporabili bodo tudi fugirni pesek, ki plevel zatira. Fuge med tlakovci bodo temeljito o~i{~ene, oprane in zapolnjene z fugirnim vezivom - zmes, ki se ne izpira in hkrati zatira rast plevela. GRADNJA IN PRENOVA / SANACIJA TLAKOVCEV

ADUT maj 2022 11 VRT N OKOLICA / OGRAJE, NADSTRE[KI, DVORI[^NA VRATA

ADUT maj 2022 12 VRT IN OKOLICA / PVC OGRAJE, INOX OGRAJE

ADUT maj 2022 13 VRT IN OKOLICA / PVC OGRAJE OGREVANJE / DIMNIKI KONEC KURILNE SEZONE, ^AS ZA OBNOVITEV DIMNIKOV Dimnik je `e od nekdaj prisoten v vsakem bivali{~u, ~igar za~etki segajo davno v preteklost. Ta esencialni del ogrevalnega sistema skrbi za pravilno odvajanje dimnih plinov, ki nastajajo ob izgorevanju goriv. Prav vsak posameznik se po vsej verjetnosti zaveda nevarnih posledic, ki lahko nastanejo v primeru slabega delovanja dimnika, kjer lahko neprimeren vlek dimnika prepre~i odvajanje teh plinov, ki so lahko tudi smrtonosni. Na podlagi tega bi lahko rekli, da so redni pregledi in sanacije dimnika, nekaj kar te`ko odrinemo na ''stranski tir'' in pustimo za drugi~. Seveda to delo opravljajo pristojne slu`be, ki poskrbijo in preverijo, da va{ dimnik oz. ogrevalni sistem deluje po vseh zahtevanih standardih in tako ne predstavlja zdravstvene gro`nje za uporabnike. Ker pa obstaja nekaj variacij dimnikov in dimni{kih sistemov, je pametno, da tudi sami poznamo osnove delovanja. Vir: KIP dimni{ki in`eniring d.o.o. Torej, v primeru, da ne gradimo hi{e, kjer je potrebno ogrevalni sistem {e postaviti (te teme se dotaknemo malo kasneje), so sprotne sanacije in vsakoletni pregledi dimni{kega sistema nekaj, ~emur se te`ko izognemo. Najbolj pogoste te`ave, ki pestijo na{e dimnike, so blokiranje pretoka zraka s fizi~no oviro, kar je ponavadi posledica gnezd raznih ptic, ki i{~ejo toploto, ali pa osir. V primeru, da dimnik dolgo ni bil o~i{~en, ga lahko onesposobi tudi koli~ina nabranih saj, ki se z redno uporabo nabirajo precej hitro... seveda je to pogojeno tudi z vrsto goriva in samo izdelavo dimnika, a je {e vedno pomemben faktor. ^i{~enje teh saj se priporo~a vsaj enkrat letno, to delo pa lahko dejansko opravimo sami, seveda pa so nam vedno na voljo tudi dimnikarji, ki poskrbijo, da je pot pretoka v na{em dimniku spro{~ena in pripravljena na novo sezono. Naslednji problem, ki pesti na{e dimnike, kar se ob dalj{em ~asu uporabe (s tem mislimo predvsem starej{e dimnike), toliko bolj pozna, je slaba izolacijska sposobnost dimnikov. Materiali ob redni in dolgi uporabi zastarajo, kar pomeni, da je preto~nost dimnika zmanj{ana, saj delujejo na principu izena~evanja temperaturnih razlik, kjer se topel zrak iz na{ega kamina dviga in izpodriva hladen zrak v dimniku, ter na ta na~in ustvari vlek. V primeru, da je dimnik slabo izoliran, se lahko naredi t.i. ''kondenzacijski zama{ek'', kjer prenizka temperatura samega dimnika prepre~uje dviganje toplih plinov, te pa se posledi~no vra~ajo v prostor. Izolacijski materiali morajo tako ustrezati vseh zahtevanim standardom, saj le tako poskrbimo za varno ozra~je v na{em domovanju.

ADUT maj 2022 14 OGREVANJE / DIMNIKI Ko postavljamo nov dimnik pri novogradnji, lahko to prilo`nost vsekakor izkoristimo za postavitev dimnika, ki bo dosegal/presegal vse standarde, zato je pametno, da se gradnje lotimo skrbno in pozorno. Obstaja ve~ vrst dimnikov, najbolj popularni oz. najpogosteje uporabljeni pri domovanjih so Inox dimniki, za ostale objekte pa se ponavadi uporablja aluminij-flexi ali pa plasti~ne dimnike. Inox dimniki se uporabljajo pri novogradnjah in sanacijah, saj je monta`a precej preprosta. Zahteva zgolj postavitev jeklene dimne tuljave, ki je lahko samostoje~a ali pa se v primeru sanacije zgolj vstavi v obstoje~i po{kodovani dimnik. Posamezne segmente dimnika tako zgolj sestavljamo brez varjenja in ostalih postopkov. Zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo in pripravljenost na vsa mo`na moderna Vir: DIMONT storitveni in`eniring d.o.o. Vir: EMBIS DIMNIKI, Emil Me{i~ s.p. goriva, hkrati pa ponujajo izjemno odpornost na visoke temperature in vremenske razmere. So iz nerjave~e plo~evine, ki je odporna na agresivne kisline, ki nastanejo kot posledica kondenzacije dimnih plinov. To Inox cev nato dodatno zavarujemo z izolacijskimi materiali (npr. steklena volna, kamena volna) in tako dobimo odli~no delujo~ izdelek. Na{ dimnik je tako neprepusten za vodo in pline, hkrati pa se zaradi majhne te`e zelo hitro segreje na delovno temperaturo. Vse skupaj sestavlja izjemno ekonomi~no re{itev za vsak dom, saj poskrbi za optimizacijo ogrevanja objekta. Ker je monta`a oz. sanacija postopek, ki terja dolo~eno mero znanja in izku{enj, je pametno, da to prepustimo usposobljenim mojstrom. Na Adut.si lahko najdete izbrano selekcijo strokovnjakov, ki vam bodo celotno zadevo izvedli hitro in brez zapletov. Ker je dimnik tako pomemben del vsakega domovanja, je pomembno, da je vse izvedeno brez napak, saj le tako ne ogro`ate svojega zdravja. Uredni{tvo Adut-a Vir: www.adut.si

ADUT maj 2022 15 OGREVANJE / DIMNIKI, PE^I

ADUT maj 2022 16 OGREVANJE / DIMNIKI

ADUT maj 2022 17

ADUT maj 2022 18 OGREVANJE / PREZRA^EVANJE

ADUT maj 2022 19 OGREVANJE / PREZRA^EVANJE, TOPLOTNE ^RPALKE

ADUT maj 2022 20 OGREVANJE / KAMINI, PE^I

ADUT maj 2022 21 OGREVANJE / DERIVATI, KLIME, KAMINI, PE^I, @AR

ADUT maj 2022 22 OGREVANJE / TOPLOTNE ^RPALKE

ADUT maj 2022 23 C. dveh cesarjev 305, Ljubljana-Vi~ tel.: 01/429-17-19 GSM: 041/786-762 [email protected] www.tendezeus.com Obi{~i www.adut.si poi{~i sebi ustreznega ponudnika sen~il in mu oddaj povpra{evanje. STAVBNO POHI[TVO / OKNA, VRATA, [email protected] VRATA, SEN^ILA

ADUT maj 2022 24 STAVBNO POHI[TVO / OKNA, VRATA, [email protected] VRATA, SEN^ILA

ADUT maj 2022 25 STAVBNO POHIŠTVO / OKNA, VRATA, STRE[NA OKNA, [email protected] VRATA

ADUT maj 2022 26 STAVBNO POHIŠTVO / NOTRANJA VRATA, STEKLENA VRATA

ADUT maj 2022 27 DOM IN OPREMA / MIZARSTVO, STOPNICE

ADUT maj 2022 28

ADUT maj 2022 29 MARKO KAV^I^ s.p., I`anska c. 124, 1000 Ljubljana T: 01/42 72 568, 041/732-530, M: [email protected] SERVIS VOZIL FIAT, LANCIA, ALFA in ostalih. Uporaba cenej{ih neoriginalnih delov. - AVTOSERVIS - SERVIS AVTOKLIME - VULKANIZERSTVO - PRODAJA NEORIGINALNIH IN ORIGINALNIH REZERVNIH DELOV - NAJEM NADOMESTNEGA VOZILA A V T O S E R V I S www.servis-kavcic.si RAZNO / AVTOMOBILIZEM, [TIRIKOLESNIKI, SVETOVANJE, TISK

ADUT maj 2022 30 VRT IN OKOLICA / LETNE KUHINJE, UREJANJE, VRTOV, VISOKE GREDE, STROJI

ADUT maj 2022 31 UGODNI NAKUPI V MAJU! VRT IN OKOLICA / ROBNIKI, VRTNE PIPE, RASTLINJAKI

ADUT maj 2022 32 Lanski prodajni hit Pomlad je tu in ~as, ko se pri~nejo redna opravila na vrtu. Vsekakor moramo imeti tudi pravo vrtno orodje. Prva opravila v spomladanskih mesecih, ko je seveda lepo vreme, je prav gotovo skrb za va{ vrt, kjer sadite razli~ne vrtnine in zelenjavo... Da pa bo va{ vrt pripravljen na sajenje, ga je smiselno prezra~it in pre{tihati. Obi~ajno smo to po~eli z lopatami razli~nih oblik in velikosti... [tihanje z lopato je predvsem bolj zamudno, sploh pri malo ve~jih vrtovih lahko tudi naporno in mu~no za va{o hrbtenico. Imamo re{itev Kupite DOBRO VILO in zelo si boste olaj{ali to vrtno opravilo. Z DOBRO VILO obenem {tihamo, rahljamo in prezra~ujemo zemljo. Omogo~a vam lahko obdelovanje zemlje na BIO na~in. Z njo je {tihanje enostavno in predvsem ne naporno. Zemljo boste enostavno in hitro zrahljali z manj vlo`enega ~asa in truda z samo 10% va{e energije v primerjavi z klasi~no LOPATO in hrbtenica vam bo hvale`na. PRODAJA: Bojan Pavli~ s.p., Ulica Franca Nebca 1, Ljubljana Naro~ilo mo`no na e-mail: [email protected], ali pokli~ite na gsm 041 673 136 ali opravite nakup v ADUT spletni trgovini www.trgovina.adut.si. IN NE POZABITE: KDOR JO SPROBA, NE GRE VE^ NA LOPATO. DOBRA VILA - JO @E IMATE? LAST MINUT PONUDBA VRT IN OKOLICA / RASTLINJAKI, UREJANJE VRTOV, TALNE OBLOGE

ADUT maj 2022 33 VRT IN OKOLICA / ^ISTILNE NAPRAVE

ADUT maj 2022 34 VRT IN OKOLICA / STROJI IN NAPRAVE, ZAPORNICE

ADUT maj 2022 35 IZPOSTAVLJENA PODJETJA

OBI[^ITE PORTAL WWW.ADUT.SI IN POI[^ITE PONUDNIKA, KI GA POTREBUJETE TER ODDAJTE POVPRA[EVANJE.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=