Adut katalog

ADUT maj 2022 10 Ta te`ava seveda nastopi s ~asoma, saj med spodnjo drena`o za~ne pronicati in rasti vse mogo~i pleveli, ki vam kazijo prvotno podobo. Zato se mnogi danes odlo~ate kar za asfaltno podlago ali pa z pravilno pripravo terena - kamnite plasti - polagajo se ve~je plo{~e ali pa se fuge med tlakovci zabetonirajo oz. zapolnijo z kvalitetnim polnilom kot je ROMEX nanos. ROMEX spada med vodi lne svetovne proizvajalce diatacijskih veziv iz umetnih smol za tlakovanje povr{ine. Ve~ kot 25 let lastnih raziskav in razvoja proizvodnje v lastni tovarni in celovit sistem vodenja kakovosti v skladu z standardi, zagotavlja visoko kakovost Romex proizvodov. Za razli~ne zahteve diletacij nudijo ustrezen nabor razli~nih diatacijskih veziv. Posamezni proizvodi pa so primerni za tlakovce iz naravnega kamna, betona ali opek. Podro~je uporabe pa so javne in zasebne povr{ine (dvori{~a, terase, vrtne poti) in mo~no prometne obremenjene povr{ine kot so avtobusna postajali{~a, ter dekorativne, za vodo prepustne in funkcionalne povr{ine. Njihova veziva za tlakovane povr{ine prispevajo tudi k varstvu okolja, saj utrjujejo povr{ine, poti in trge, ne da bi jih pri tem zatesnila. Na vsak na~in imamo re{itev za vas, ~e imate te`ave s plevelom med tlakovci. Znebite se plevela med fugami Imate tudi vi tlakovano dvori{~e pred hi{o in s tem stalno te`avo, da vam raste plevel, se nabira mah med tlakovci? Sedaj pa le pogumno in kontaktirajte priporo~eno podjetje, ki vam bodo va{e tlakovana dvori{~e zopet prenovilo. Kaj zajema sanacija dvori{~? Zajema odstranjevanje plevela, pranje tlakovane povr{ine z visokotla~no napravo, izravnavo posedenih tlakovcev - plo{~, zamenjavo po{kodovanih tlakovcev ali plo{~ in kon~no sanacijo. Va{e neurejeno dvori{~e bo spremenjeno in zopet trdno, ~isto in sijo~e. Vzdr`evanje pa enostavno brez izpiranja fug in odstranjevanja plevela. Uporabili bodo tudi fugirni pesek, ki plevel zatira. Fuge med tlakovci bodo temeljito o~i{~ene, oprane in zapolnjene z fugirnim vezivom - zmes, ki se ne izpira in hkrati zatira rast plevela. GRADNJA IN PRENOVA / SANACIJA TLAKOVCEV

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3OTY=