Alpac katalog - page 1

Alpacs.r.l.
· viaLagodi Costanza, 27 · 36015Schio (VI) Italy · tel +390445500111 · fax+390445500127 ·
·
VSEVENISAMIPOTEZI
PRESYSTEM
®
Prednosti
Nižji stroški gradnje
PRESYSTEM
®
lahko namestite hitro in enostavno tudi brez
specializiranih izvajalcev ter se izognete obdelavi špalet okenske
odprtine.Zatoskrajšate
č
as izvedbegradnjeobjekta.
Obvladovanjestroškov izvedbe
PRESYSTEM
®
omogo
č
a natan
č
no oceno stroškov že v fazi
na
č
rtovanja, s
č
imer se izognete prekora
č
itvi ocenjenih
stroškov izvedbe.
Energetskau
č
inkovitost
Kvalitetni uporabljeni materiali in njihove posebne lastnosti
zagotavljajove
č
joenergetskou
č
inkovitostvašegaobjekta.
Na
č
rtovanskupaj zvami
Alpac nudi takojšnjo in stalno pomo
č
pri na
č
rtovanju in tehni
č
no
podporonaobjektu.
Izdelanpomeri
PRESYSTEM
®
se uporablja pri vseh vrstah obodnih zidov in vseh
vrstah zaklju
č
neobdelave sten. Izdelan jenaosnovi izmerevsake
okenskeodprtineposebej.
Dostavljenkot jezahtevano
Alpacdostavi elemente skladno s terminskimplanomgradnje, tako
dazaloganagradbiš
č
unipotrebna.
Vgrajenkotvam jevše
č
Alpac ima veliko ekip usposobljenih monterjev za vgradnjo
PRESYSTEM
®
v objekt. In okenske odprtine so pripravljene za
vgradnjooken.
Toplotna izolacija
PRESYSTEM
®
je izdelan iz polistirena, ki je visoko kakovosten
material z izjemnimi toplotno izolacijskimi lastnostmi. Zaprta
mikroceli
č
nastrukturazagotavljapopolnopovezavo inprepre
č
uje
toplotnemostove
Zvo
č
na izolacija
PRESYSTEM
®
zagotavljavisokostopnjo izolacijevskladusstrogimi
veljavnimi predpisi.
Vodoneprepustnost
Kakovost uporabljenih materialov, zlasti njihova struktura
in metode sestavljanja elementov zagotavljajo, da je
PRESYSTEM
®
vodoneprepusten..
Okoljuprijaznagradnja
Zaradi pove
č
anja ravni energetske u
č
inkovitosti uporaba
PRESYSTEM
®
omogo
č
a zmanjšanje emisije škodljivih snovi v
okolje, karnaredi vašobjektokoljuprijazen.
Industrijska izdelava
PRESYSTEM
®
jevproizvodnji strojno izdelansistem,pri kateremni
napaknaelementihzaradi ro
č
ne izdelave inobdelave.
Breznapakpri vgradnji
jepre-fabriciran innarejenpomeri .Vse, karšemoratenarediti, je
vgraditi gavokenskoodprtino.
Dolgaživljenjskadoba
PRESYSTEM
®
je trden innarejen izvisokokvalitetnihmaterialov, ki
zagotavljajozelodolgoživljenjskodobo.
VE
Č
JI PRIHRANKI
VE
Č
JAPRILAGODLJIVOST
VIŠJAKVALITETA
BOLJŠA IZOLACIJA
LINGSTONd.o.o., svetovanje in inženiring
Otemna9c, SI-3201ŠmartnovRožni dolini
Tel: +386-31-657-269
E-mail:
Partnerji
1 2
Powered by FlippingBook